Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz jako samorządowa instytucja kultury  działa na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej w sposób profesjonalny i wszechstronny stara się zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne naszych czytelników. Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań czytelników, skutecznie pozwoli nam zrealizować założone cele.

Misją naszej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców. Zadania te realizujemy przez:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o Dzielnicy
  • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz
  • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych
  • popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku
  • prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej
  • prowadzenie czytelni internetowej
  • współdziałanie z placówkami kulturalnymi, przedszkolnymi i szkolnymi oraz stowarzyszeniami mieszkańców

 

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz - nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym ku przyszłości. W dobie zalewu kultury masowej, chcemy promować wśród młodych ludzi kulturę czytelniczą. Naszym głównym zadaniem będzie wzrost czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, audiowizualnych oraz rozwijanie kompetencji w samodzielnym wyszukiwaniu informacji.

Pracą Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii i oddziałów oraz Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy i Specjalista ds. komputeryzacji.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.