Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: [WPISZ ZNAK, NR]
Nazwa: Mienie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
z dnia:   31.12.2017
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Przechowuje: Księgowy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Dostępność danych: Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia: ---
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik

Aktywa

A . Aktywa trwałe 3 903,20
  I . Wartości nie­ma­te­ri­alne i prawne 0,0
  II . Rzec­zowe aktywa trwałe 3 903,20
  1 . środki trwałe 3 903,20
  a . grunty (w tym prawo wieczys­tego użytkowaniaj 0,00
  b . budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00
  c . urządzenia tech­niczne i maszyny 0,00
  d . inne środki trwałe 3 903,20
  III. Należności długoterminowe 0,00
  IV. Inwest­y­cje długoterminowe 0,00
  V. Dłu­goter­mi­nowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
B . Aktywa obro­towe 131 723,85
  I . Zapasy 0,00
  II . Należności krótkoterminowe 28 994,64
  III . Inwest­y­cje krótkoterminowe 102 729,21
  IV . Krótkoter­mi­nowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
R A Z E M:   135,627,05

Pasywa

A. Kap­i­tał własny -9 632,42
  I. Kap­i­tał (fun­dusz) podstawowy 45 589,79
  II. Zysk (strata) netto –55 222,21
B. Zobow­iąza­nia i rez­erwy na zobowiązania 145 259,47
  I . Zobow­iąza­nia krótkoterminowe 145 259,47
  II . Rozliczenia międzyokresowe 0, 00
R A Z E M:   135 627,05
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Majątek Biblioteki 2017 doc 26.50 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 03:27 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 03:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 03:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 lipiec 2018 04:03 Super User