Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki przy ul. Broniewskiego 9a w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (01.08.2018)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (01.08.2018)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (01.08.2018)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (01.08.2018)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (projekt przebudowy i projekt budowlano-konstrukcyjny) (01.08.2018)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) (01.08.2018)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (materiał pomocniczy) (01.08.2018)

Dokumenty w wersjach edytowalnych (01.08.2018)

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy  (08.08.2018)

Odpowiedź na pytania Wykonawcy  (14.08.2018)

Informacja o otwarciu ofert  (17.08.2018)

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  (17.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (27.08.2018)

 

 

Pin It