Karta informacyjna dokumentu

 

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 1. Rozdział I

  1. Zadania i struktura organizacyjna Biblioteki

 

 • § 1

 

 1. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną na terenie dzielnicy Żoliborz, sprawuje nadzór nad siecią filii bibliotecznych, wydaje zalecenia w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie. Biblioteka swoje zadania programowe realizuje współpracując z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek, działalnością oświatową i kulturalną.
 2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1/ gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących dzielnicy Żoliborz;

2/ udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie do domu;

3/ pełnienie służby informacyjno-bibliograficznej;

4/ umożliwianie użytkownikom Biblioteki dostępu poprzez Internet do wszelkich źródeł informacji z wyjątkiem treści zastrzeżonych w Regulaminie korzystania z Internetu;

5/ nadzór nad siecią filii bibliotecznych w dzielnicy Żoliborz w sprawach dotyczących organizacji księgozbiorów, ich opracowania, udostępniania, służby informacyjno-bibliograficznej, pracy z czytelnikiem oraz planowania i sprawozdawczości;

6/ popularyzacja książki i czytelnictwa;

7/ doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz prowadzenie praktyk zawodowych;

8/ doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;

9/ współdziałanie z bibliotekami niepublicznymi działającymi na terenie dzielnicy Żoliborz.

 

 • § 2

 

W skład Biblioteki wchodzą, zgodnie ze schematem stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, następujące komórki organizacyjne:

 1. 1. Oddziały: 1/ Oddział Czytelnia Naukowa;

        2/ Oddział Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV;

        3/ Oddział Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16;

 

 1. 2. Filie Biblioteki: Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży;

            Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży;

            Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci

 1. 3. stanowiska pracy:
 • dyrektor,
 • główny księgowy,
 • specjalista ds. komputeryzacji,
 • instruktor ds. opracowania rzeczowego zbiorów
 • instruktor ds. komputeryzacji i sieci komputerowych,
 • starszy referent ds. administracyjno-kadrowych,
 • kierownicy placówek bibliotecznych,
 • pracownicy działalności podstawowej,
 • pracownicy obsługi. 1. Rozdział II

 2. Zakres działania na poszczególnych stanowiskach pracy

 

 • § 3

 

 1. Dyrektor

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje Biblioteką, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz nadrzędnych. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

    a/ opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań

z działalności Biblioteki;

    b/ ustalanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki oraz innych

regulaminów i instrukcji, w drodze zarządzeń wewnętrznych;

    c/ podejmowanie decyzji o zatrudnieniu, awansowaniu, nagradzaniu

i zwalnianiu pracowników Biblioteki, z zachowaniem obowiązujących

w tym zakresie przepisów;

    d/ ustalanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników

Biblioteki;

    e/ wnioskowanie i realizowanie zmian w sieci bibliotecznej na terenie

dzielnicy Żoliborz;

    f/ podpisywanie - łącznie z głównym księgowym - umów, zamówień,

zleceń, czeków i innych dokumentów bankowych oraz sprawozdań

finansowych;

    g/ bieżąca analiza wyników pracy Biblioteki, nadzór i kontrola nad

działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych;

    h/ reprezentacja Biblioteki na zewnątrz.

 

 1. Główny księgowy prowadzi całość spraw budżetowo - finansowych Biblioteki, odpowiada za nadzór i kontrolę w zakresie spraw ekonomiczno - finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

    a/ prowadzenie rachunkowości Biblioteki;

b/ sprawowanie nadzoru nad finansami Biblioteki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

    c/ dokonywanie wstępnej kontroli:

1/ zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

2/ kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

    d/ aktualizowanie planów finansowych;

e/ opiniowanie i zawieranie umów razem z dyrektorem powodujących zobowiązania Biblioteki z uwzględnieniem skutków finansowych.

    Główny księgowy odpowiada za:

a/ terminową realizację zobowiązań i egzekucji należności wobec dostawców i odbiorców;

    b/ realizację przyjętego budżetu;

c/ prawidłowe naliczanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych świadczeń wobec osób fizyczno-prawnych;

d/ tworzenie ochrony środków pieniężnych Biblioteki, systemu obiegu dokumentów oraz systemu ewidencji;

e/ nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej.

 1. Kierownicy placówek bibliotecznych kierują powierzoną im placówką biblioteczną.

1/ Do obowiązków kierowników placówek bibliotecznych należy kierowanie wykonywaniem zadań objętych zakresem działania tych placówek,

a w szczególności:

    a/ należyte rozplanowanie pracy oraz troska o jej stałe usprawnianie;

    b/ nadzór nad wykonywaniem przez pracowników przydzielonych im

zadań oraz załatwianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    c/ przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu spraw, które powinny

być podane do jego wiadomości lub uzyskania jego aprobaty, a także

informowanie go o potrzebach związanych ze sprawnym

funkcjonowaniem placówki im podległej;

    d/ nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny

pracy oraz przepisów zwłaszcza p.poż i bhp;

    e/ bezpośrednie wykonywanie zadań określonych zakresem czynności.

   2/ Kierownicy placówek bibliotecznych są odpowiedzialni za:

a/ należyte wykonywanie zadań wynikających z ustalonego zakresu

działania i właściwą gospodarkę powierzonym im mieniem,

i rozliczanie się zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b/ sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności kierowanej

placówki;

c/ systematyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa bibliotecznych baz

danych i właściwe zabezpieczanie danych osobowych czytelników.

 

 • § 4

 

 1. Oddziały:

1/ Dzielnicowa Czytelnia Naukowa:

    a/ gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z podstawowych

dziedzin wiedzy, zgodnie z potrzebami czytelników, aktualizowane

w miarę postępu nauki w poszczególnych dziedzinach wiedzy;

b/ gromadzi bieżące czasopisma, udostępnia je na miejscu i na określonych Regulaminem zasadach do domu;

    c/ prowadzi ewidencję księgozbioru, dokumentację wpływów i ubytków,

bieżący wydruk księgi inwentarzowej i protokołów ubytków;

    d/ opracowuje księgozbiór czytelniany oraz tworzy hasła przedmiotowe

dla wszystkich placówek bibliotecznych;

    e/ prowadzi komputerowe katalogi: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy

swoich zbiorów;

    f/ organizuje przechowywanie i konserwację księgozbioru;

    g/ udostępnia zbiory w Czytelni stosując wolny dostęp do półek;

    h/ prowadzi ewidencję czytelników i ich dane osobowe zabezpiecza,

prowadzi ewidencję udostępnianych książek , a także czasopism;

    i/ pełni służbę informacyjno-bibliograficzną dla czytelników i

zwracających się do niej instytucji;

j/ prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;

    k/ wykonuje odbitki kserograficzne na zamówienie czytelników;

    l/ udostępnia Internet i programy multimedialne dla użytkowników

Czytelni;

    ł/ organizuje formy pracy propagujące książkę;

m/ przyjmuje na druki KP wszelkie opłaty przewidziane Regulaminem i rozlicza je na bieżąco;

   2/ Oddział Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV:

    a/ gromadzi księgozbiór dla dzieci i młodzieży;

    b/ gromadzi poradniki metodyczne dla placówek dziecięco –

młodzieżowych w dzielnicy Żoliborz;

    c/ prenumeruje czasopisma dla dzieci i młodzieży;

    d/ prowadzi komputerową ewidencję księgozbioru, dokumentację

wpływów i ubytków, bieżący wydruk księgi inwentarzowej i protokołów

ubytków;

    e/ opracowuje księgozbiór;

    f/ prowadzi komputerowe katalogi – alfabetyczne: autorski i tytułowy

oraz rzeczowy swoich zbiorów;

    g/ wypożycza książki czytelnikom stosując wolny dostęp do półek

i udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny oraz czasopisma;

    h/ prowadzi ewidencję czytelników i ich dane osobowe zabezpiecza oraz

ewidencję wypożyczeń;

    i/ pełni służbę informacyjno-bibliograficzną;

    j/ organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę

i czytelnictwo oraz współpracuje w tym zakresie ze szkołami,

organizacjami oraz innymi instytucjami;

    k/ wypracowuje wzorcowe formy pracy z dziećmi dla filii bibliotecznej

dla dzieci;

    l/ prowadzi zajęcia z dziećmi wykorzystując posiadany sprzęt techniczny;

    ł/ opracowuje plany pracy i sprawozdania;

    m/ wykonuje odbitki kserograficzne na zamówienie czytelników;

    n/ udostępnia Internet i programy multimedialne dla czytelników;

o/ przyjmuje na druki KP wszelkie opłaty przewidziane Regulaminem i  rozlicza je na bieżąco;

3/ Oddział Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16:

    a/ gromadzi księgozbiór dla dorosłych i starszej młodzieży zgodnie

z potrzebami czytelników, jak również literaturę fachową umożliwiającą

realizację oświatowych zadań Biblioteki;

    b/ prenumeruje czasopisma dla dorosłych i starszej młodzieży,

udostępniając je na miejscu i na określonych zasadach do domu;

    c/ prowadzi komputerową ewidencję i dokumentację wpływów i ubytków,

bieżący wydruk księgi inwentarzowej i protokołów ubytków;

    d/ opracowuje księgozbiór;

    e/ prowadzi komputerowe katalogi: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy

swoich zbiorów;

    f/ organizuje przechowywanie i konserwację zbiorów;

    g/ wypożycza książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek,

udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny;

h/ udostępnia zbiory specjalne tj. książkę mówioną;

i/ dostarcza książki do domu czytelnikom z ograniczoną możliwością

poruszania się;

j/ prowadzi ewidencję czytelników i wypożyczeń, zabezpiecza dane osobowe;

k/ pełni służbę informacyjno-bibliograficzną;

l/ składa okresowe sprawozdania zgodnie z zaleceniami dyrektora;

ł/ prowadzi działalność kulturalno-oświatową propagującą książkę;

m/ wykonuje odbitki kserograficzne na zamówienie czytelników.

n/ przyjmuje na druki KP wszelkie opłaty przewidziane Regulaminem i rozlicza je na bieżąco.

 

 1. Filie Biblioteki:

1/ Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży:

    a/ gromadzą księgozbiór dla dorosłych i starszej młodzieży zgodnie

z potrzebami czytelników, jak również literaturę fachową umożliwiającą

realizację oświatowych zadań Biblioteki;

    b/ prenumerują czasopisma dla dorosłych i starszej młodzieży,

udostępniając je na miejscu i na określonych zasadach do domu;

    c/ prowadzą komputerową ewidencję księgozbiorów i dokumentację

wpływów i ubytków, bieżący wydruk księgi inwentarzowej i protokołów

ubytków;

    d/ opracowują księgozbiory;

    e/ prowadzą komputerowe katalogi: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy

swoich zbiorów;

    f/ organizują przechowywanie i konserwację zbiorów;

    g/ wypożyczają książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek,

udostępniają na miejscu księgozbiory podręczne;

h/ prowadzą ewidencję czytelników i ich dane osobowe zabezpieczają oraz ewidencję wypożyczeń;

i/ pełnią służbę informacyjno-bibliograficzną;

j/ składają okresowe sprawozdania zgodnie z zaleceniami dyrektora;

k/ udostępniają zbiory specjalne;

l/ prowadzą działalność kulturalno-oświatową propagującą książkę;

ł/ wykonują odbitki kserograficzne na zamówienie czytelników;

m/ przyjmuje na druki KP wszelkie opłaty przewidziane Regulaminem i rozlicza je na bieżąco;

2/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży:

a/ gromadzi księgozbiór dla dzieci i młodzieży;

    b/ prenumeruje czasopisma dla dzieci i młodzieży;

    c/ prowadzi komputerową ewidencję księgozbioru, dokumentację

wpływów i ubytków, bieżący wydruk księgi inwentarzowej i protokołów

ubytków;

    d/ opracowuje księgozbiór;

    e/ prowadzi komputerowe katalogi – alfabetyczne: autorski i tytułowy

oraz rzeczowy swoich zbiorów;

    f/ organizuje przechowywanie i konserwację swoich zbiorów;

    g/ wypożycza książki czytelnikom stosując wolny dostęp do półek

i udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny oraz czasopisma;

    h/ prowadzi ewidencję czytelników i ich dane osobowe zabezpiecza oraz

ewidencję wypożyczeń;

    i/ pełni służbę informacyjno-bibliograficzną;

    j/ organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę

i czytelnictwo oraz współpracuje w tym zakresie ze szkołami, organizacjami oraz innymi instytucjami;

    k/ prowadzi zajęcia z dziećmi wykorzystując posiadany sprzęt techniczny;

    l/ opracowuje plany pracy i sprawozdania;

    ł/ wykonuje odbitki kserograficzne na zamówienie czytelników;

    m/ udostępnia Internet i programy multimedialne dla czytelników.

n/ przyjmuje na druki KP wszelkie opłaty przewidziane Regulaminem i rozlicza je na bieżąco;

    3/ Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci

    Łączy zakres działania Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży i

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.

 1. Specjalista ds. komputeryzacji:

a/ kieruje pracami związanymi z komputeryzacją poszczególnych placówek Biblioteki;

b/ czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego

i sieci komputerowej w poszczególnych placówkach;

c/ koordynuje prace w zakresie tworzenia katalogu komputerowego;

d/ składa wnioski w sprawie zakupu sprzętu i oprogramowania;

e/ szkoli pracowników w zakresie obsługi komputera i oprogramowania;

f/ współpracuje z twórcami programu bibliotecznego SOWA;

g/ czuwa nad zabezpieczeniem baz danych w poszczególnych placówkach;

h/ dokonuje konwersji między różnymi formatami opisów

bibliograficznych dostosowując do formatu SOWY;

    i/ tworzy i uaktualnia witrynę www Biblioteki.

 1. Instruktor ds. opracowania rzeczowego zbiorów:

a/ szkoli pracowników i czuwa nad pracami związanymi z opracowaniem rzeczowym księgozbiorów;

b/ klasyfikuje książki naukowe i popularnonaukowe;

c/ kieruje reklasyfikacją księgozbiorów;

d/ ustala hasła przedmiotowe do literatury naukowej i popularnonaukowej;

e/ kontroluje poprawność opisów w katalogu centralnym;

f/ czuwa nad prawidłowością przebiegu prac związanych z rzeczowym opracowaniem zbiorów.

 1. Instruktor ds. komputeryzacji i sieci komputerowych:

a/ uczestniczy w pracach związanych z komputeryzacją poszczególnych placówek Biblioteki;

b/ czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i sieci komputerowej w poszczególnych placówkach;

c/ rozbudowuje sieć komputerową w miarę potrzeb;

d/ modernizuje i naprawia komputery;

e/ uczestniczy i doradza w zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 1. Starszy referent ds. administracyjno-kadrowych:

a/ prowadzi sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej;

b/ prowadzi akta osobowe oraz karty ewidencji czasu pracy pracowników;

c/ wystawia zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i dokonuje do nich wpisów;

d/ prowadzi ewidencję i kontrolę zwolnień lekarskich;

e/ sporządza plan urlopów i nadzoruje jego wykonanie;

f/ prowadzi sprawy ogólnoadministracyjne dotyczące zaopatrzenia

w materiały biurowe, przyjmuje i wysyła korespondencję;

g/ prowadzi zaopatrzenie w druki, materiały kancelaryjne i gospodarcze;

h/ prowadzi kasę Biblioteki i sporządza raporty kasowe;

i/ prowadzi dokumentację majątku Biblioteki;

j/ prowadzi sprawy socjalne.

 

 • § 5

 

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają trybu właściwego dla jego nadania.


Wykaz Oddziałów i Filii w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st.  Warszawy

 

Oddział Czytelnia Naukowa nr XVI, ul. Słowackiego 19A

Oddział Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV, ul. Broniewskiego 9a

Oddział Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19A

 

Filie Biblioteki:

    Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX, ul. Śmiała 24

    Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13, ul. Śmiała 24

    Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138, ul. Broniewskiego 9a

    Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111,

 1. ul. Mickiewicza 65
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin organizacyjny docx 21.90 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 20:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 lipiec 2018 04:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:24 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:32 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:41 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:42 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:43 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 04:45 Super User