Regulamin ogólny

Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami

w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 01.07.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w działaniu Miejsca Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami ul. gen. Zajączka 8.

1. Na terenie MAL mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób oraz koordynator miejsca, przy zachowaniu przez użytkowników wszystkich zalecanych środków ostrożności:
a) maseczka; 
b) rękawiczki; 
c) dezynfekcja rąk przy wejściu do lokalu MAL;
d) odległość między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni MAL co najmniej 2 m.

2. Rodzic/opiekun prawny może wejść do przestrzeni MAL’u z max. 2 dzieci w wieku do lat 13, które nie będą liczone jako odrębne osoby. Dzieci powyżej 13 r.ż. traktowane są jako samodzielne osoby.

3. Użytkownik ma możliwość pobytu w Miejscu Aktywności Lokalnej (dalej MAL):
a) po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem miejsca poprzez adres e-mail: lub telefonicznie: 22 121 76 28 i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach;
b) po udzieleniu zgody przez koordynatora miejsca z zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających w MAL nie przekracza 7. 

4. Koordynator prowadzi ewidencję użytkowników na piśmie (imię, nazwisko, nr telefonu) korzystających z pomieszczenia MAL przy Czytelni Pod Sowami.

5. Koordynator miejsca ma prawo odmówić obsłużenia osób nie posiadających zabezpieczenia twarzy i rąk (maseczka, przyłbica, rękawiczki itp.).

6. Koordynator miejsca ma prawo odmówić korzystania z przestrzeni MAL-u osobom nie posiadającym zabezpieczenia twarzy i rąk, a także osobom nie zachowującym dystansu 2 m.

7. Z użytkowania wyłączone zostaje wyposażenie MAL: kącik dla dzieci, kącik kawowy, toaleta.
8. Z komputerów mogą korzystać dwie osoby po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem z 15 minutową przerwą po każdym użytkowniku na czas dezynfekcji. Czas korzystania z komputerów i Wi-Fi zostaje ograniczony do 30 min.

9. Korzystanie z Internetu odbywać się może tylko przy zachowaniu środków ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczka.

10. Dostęp do usług drukowania i ksero zostaje zawieszony do odwołania.

11. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszą procedurą, oznacza jej akceptację w całości przez użytkownika.

12. Powyższe regulacje obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r. do odwołania.

13. Pozostałe zasady korzystania z MAL pozostają bez zmian.

 


Regulamin ogólny

Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami

 

Postanowienia ogólne

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

Główne założenia

 1. Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.
 2. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. W lokalu nie można prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.
 3. Realizowane w MAL-u działania/projekty powinny być otwarte na społeczność lokalną.
 4. Przestrzeń może być użytkowana przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Żoliborza, może być także przeznaczona dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych.

Zakres merytoryczny działań/projektów

 1. Działania/projekty realizowane w ramach MAL-u powinny współgrać z  następującymi obszarami:
 • wzmacnianie wspólnoty lokalnej,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
 • wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,
 • budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.
 1. Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia rękodzielnicze, próby chórów.
 2. W Bibliotece nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

Inne postanowienia

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

 1. Na terenie MALu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
  i stosowania innych używek.
 2. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Biblioteki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do Instytucji publicznych (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy; Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) celem złożenia sprawozdania z prowadzonej działalności Biblioteki.
  Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki: www.bpzoliborz.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki pod adresem: www.facebook.com/BibliotekaPublicznaZoliborz w celach promocyjnych.
  Dane osobowe użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
  Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności Biblioteki.
  Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do tantiem.
  Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Warunki przyjmowania zgłoszeń i zasady użytkowania przestrzeni

Procedury przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji oraz zasady udostępniania i korzystania z przestrzeni Biblioteki w ramach MAL-u są dostępne w Załączniku do Regulaminu:

Załącznik nr 1:

Plików:
(0 głosów)
Data 2019-07-22
Wielkość pliku 46.69 KB
Pobieranie 0

Załącznik nr 2:

(0 głosów)
Data 2019-07-22
Wielkość pliku 43.66 KB
Pobieranie 0

Pin It