Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz - nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym ku przyszłości. W dobie zalewu kultury masowej, chcemy promować wśród młodych ludzi kulturę czytelniczą. Naszym głównym zadaniem będzie wzrost czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, audiowizualnych oraz rozwijanie kompetencji w samodzielnym wyszukiwaniu informacji.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Pracą Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii i oddziałów oraz Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy i Specjalista ds. komputeryzacji.