Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 1. Postanowienia ogólne
 2. Informacje

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

 1. Główne założenia
 1. Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.
 2. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. W lokalu nie można prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.
 3. Realizowane w MAL-u działania/projekty powinny być otwarte na społeczność lokalną.
 4. Przestrzeń może być użytkowana przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Żoliborza, może być także przeznaczona dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych.
 1. Zakres merytoryczny działań/projektów
 1. Działania/projekty realizowane w ramach MAL-u powinny współgrać z  następującymi obszarami:
 • wzmacnianie wspólnoty lokalnej,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
 • wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,
 • budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.
 1. Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia rękodzielnicze, próby chórów.
 1. W Bibliotece nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.
 1. Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

Inne postanowienia

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

 1. Na terenie MALu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
  i stosowania innych używek.
 2. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Biblioteki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do Instytucji publicznych (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy; Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) celem złożenia sprawozdania z prowadzonej działalności Biblioteki.
  Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki: www.bpzoliborz.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki pod adresem: www.facebook.com/BibliotekaPublicznaZoliborz w celach promocyjnych.
  Dane osobowe użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
  Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności Biblioteki.
  Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do tantiem.
  Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Warunki przyjmowania zgłoszeń i zasady użytkowania przestrzeni

Procedury przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji oraz zasady udostępniania i korzystania z przestrzeni Biblioteki w ramach MAL-u są dostępne w Załączniku do Regulaminu:

Załącznik nr 1: MAL w siedzibie Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy o udostępnienie przestrzeni MAL w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

{tab Załącznik nr 1}

Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

MAL w Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen Zajączka 8 w Dzielnicy Żoliborz

 

I. Warunki przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji

 

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń/rezerwacji przestrzeni w placówce Biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8 jest koordynator działań w ramach MALu reprezentujący Organizatora (tel. 22 121 76 28).
 2. Zgłoszeń/rezerwacji przestrzeni Sali dydaktycznej można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: lub złożenie go osobiście w placówce Biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8. W przypadku przesłania elektronicznej wersji zgłoszenia, wnioskujący zobowiązany jest do złożenia podpisu na formularzu przed rozpoczęciem działań.
 3. Zgłoszenie należy złożyć na minimum trzy tygodnie przed planowanym terminem działania/projektu.
 4. Czas rozpatrywania zgłoszenia/rezerwacji wynosi pięć dni roboczych od dnia wpłynięcia prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
 5. W treści zgłoszenia/rezerwacji należy podać dane osoby odpowiedzialnej za organizację spotkania, cel i formę spotkania wraz z jego opisem, przewidywaną ilość uczestników, preferowaną datę i czas trwania wydarzenia.
 6. Zgłoszenie/rezerwacja nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni MALu. Potwierdzenie zgody na realizację działania/projektu będzie przesyłane drogą mailową.
 7. W przypadku projektów długofalowych (więcej niż jedno działanie) oraz w innych przypadkach wskazanych przez Organizatora, należy podpisać Porozumienie użyczania przestrzeni MALu w placówce Biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8.
 8. Wyboru zgłoszonych działań/projektów do realizacji w imieniu Organizatora dokonuje koordynator wg poniższych kryteriów:
  • działanie/projekt zaplanowane jest w terminie, który nie koliduje z działaniami Biblioteki,
  • działanie/projekt kierowany jest do społeczności lokalnej i jest spójne z merytorycznym zakresem działania MALu,
  • działanie/projekt jest wydarzeniem bezpłatnym i nie ma charakteru komercyjnego,
  • w przypadku gdy rezerwujący w przeszłości korzystał z przestrzeni MALu– ocena wcześniejszej współpracy z Użytkownikiem (np. przestrzeganie Regulaminu).
 9. Od decyzji Organizatora MAL-u nie przysługuje odwołanie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo – w wyjątkowych okolicznościach – do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego działania.

 

II. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu

 

 1. Zgłoszone działania/projekty mogą być realizowane w terminie wskazanym przez koordynatora działań w ramach MAL-u w placówce Biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8.
 2. W ramach użyczania przestrzeni niezbędnej do realizacji działań/projektów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w Formularzu zgłoszeniowym, Biblioteka zobowiązuje się udostępnić posiadaną przez siebie przestrzeń Sali dydaktycznej wraz z ich wyposażeniem (patrz punkt III: Wyposażenie i parametry przestrzeni MAL-u w placówce Biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8).
 3. Przestrzeń Sali dydaktycznej udostępniana będzie od czwartku do soboty w godzinach 16.00 – 20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustanowionych Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki).
 4. W ramach rozliczenia Użytkujący przestrzeń Sali dydaktycznej zobowiązuje się do przekazania podstawowych informacji na temat zrealizowanego działania/projektu, tj. zdjęć, krótkiego opisu działania/projektu, liczby uczestników itp.
 5. Użytkujący przestrzeń MAL-u zobowiązuje się – w razie potrzeby – do prowadzenia i obsługi zaplanowanych imprez, przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz rekrutacji uczestników działań.
 6. Użytkujący zobowiązany jest do obecności w miejscu realizacji działania przez cały czas jego trwania oraz zaopatrzenia się w materiały niezbędne do realizacji działania, z wyjątkiem udostępnionego sprzętu, który stanowi wyposażenie przestrzeni MAL-u.
 7. Użytkujący przestrzeń odpowiedzialny jest za przygotowanie Sali dydaktycznej na potrzeby zgłoszonych działań/projektów, zachowanie ładu i porządku podczas realizacji wydarzenia oraz przywrócenie miejsca do stanu pierwotnego (m.in. ustawienie stołów i krzeseł, zabranie śmieci, wyłączenie wszystkich urządzeń) po jego zakończeniu.
 8. Użytkujący zobowiązuje się do pozostawienia sprzętu stanowiącego wyposażenie Sali dydaktycznej w stanie niezniszczonym, a w razie zniszczenia bierze odpowiedzialność za powstałe szkody. Każde zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić koordynatorowi. W tym przypadku Użytkujący zostanie obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi przeznaczonymi na naprawę lub wymianę zniszczonego mienia.
 9. Użytkujący przestrzeń MAL-u odpowiedzialny jest za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.
 10. Jeśli działania, na które udostępniane są pomieszczenia w ramach MAL-u skierowane są do osób nieletnich, Użytkujący przestrzeń bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników.

 

Pin It