Regulamin Czytelni Naukowej nr XVI i Czytelni Pod Sowami

Bib­lioteki Pub­licznej w Dziel­nicy Żoli­borz m.st. Warszawy

Przepisy ogólne

§1

 1. Prawo do bezpłat­nego korzys­ta­nia ze zbiorów w Czytelni mają wszyscy Zainteresowani.

§ 2

 1. Czytel­nia Naukowa nr XVI zwana dalej Czytel­nią udostęp­nia swoje zbiory:
  1. na miejscu w Czytelni,
  2. drogą wypoży­czeń międzybibliotecznych.
  O odstępst­wie od tej zasady i o warunk­ach wypoży­czenia decy­duje kierownik Czytelni.

§ 3

 1. W razie braku poszuki­wanej pozy­cji w zbio­rach Czytelni zain­tere­sowany Użytkownik może zgłosić prośbę o jej zakupi­e­nie dokonu­jąc odpowied­niego wpisu do książki dezy­der­atów, zna­j­du­jącej się w sali czytelnianej.
 2. W ter­minie 14 dni Czytel­nia poin­for­muje Zain­tere­sowanego o możli­wości spełnienia jego prośby.

§ 4

 1. Dyżurny Bib­liotekarz ma obow­iązek udzie­le­nia Czytel­nikowi niezbęd­nych infor­ma­cji bib­liotecznych i bibliograficznych.

§ 5

 1. Czytel­nik ponosi pełną odpowiedzial­ność za szkody wynikłe z zagu­bi­enia lub uszkodzenia udostęp­nionych wydawnictw i zniszczenia wyposażenia.
 2. W przy­padku zagu­bi­enia lub zniszczenia wydawnictwa Czytel­nik jest zobow­iązany zwró­cić inny egzem­plarz tego samego doku­mentu, a w razie braku możli­wości odkupi­enia go — zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Kierown­ika Czytelni.
 3. Jeżeli Czytel­nik, mimo upom­nień odmawia zwrotu udostęp­nionych wydawnictw lub wyna­grodzenia szkody, Czytel­nia dochodzi swoich roszczeń zgod­nie z przepisami prawa.

§ 6

 1. Czytel­nik nie sto­su­jący się do przepisów niniejszego reg­u­laminu może być cza­sowo lub na stałe pozbaw­iony możli­wości korzys­ta­nia z Czytelni. Decyzję w tej sprawie pode­j­muje Kierownik Czytelni po uzgod­nie­niu z Dyrek­torem Biblioteki.
 2. Czytel­nikowi przysługuje prawo odwoła­nia się do Dyrek­tora Bib­lioteki Pub­licznej w Dziel­nicy Żoli­borz m. st. Warszawy.
Przepisy szczegółowe

§ 7

 1. Do korzys­ta­nia z Czytelni upraw­nia karta bib­lioteczna wydana na pod­stawie dowodu oso­bis­tego lub innego doku­mentu. W przy­padku niepełno­let­nich pod­stawę zapisu stanowi ważna legi­t­y­macja szkolna. Kartę korzys­ta­nia z Czytelni, Czytel­nik otrzy­muje bezpłat­nie. W przy­padku jej zagu­bi­enia lub zniszczenia wydawana jest nowa karta, za którą pobier­ana jest opłata zgod­nie z Cen­nikiem (Zał. nr 1). Zapisu­jący się pod­pisuje deklarację przestrze­ga­nia Reg­u­laminu Czytelni.
 2. Dane osobowe Czytel­nika podle­gają ścisłej ochronie.
 3. Aby uzyskać miejsce w Czytelni należy pozostawić kartę bib­lioteczną lub ważny doku­ment iden­ty­fika­cyjny u dyżu­ru­jącego bibliotekarza.
 4. Przy rejes­tracji Czytel­nik otrzy­muje klucz do szafki ubran­iowej, w której należy pozostawić wierzch­nie okrycie, teczki, ple­caki, torby itp. Za wartoś­ciowe rzeczy pozostaw­ione w szafkach Czytel­nia nie odpowiada.
 5. Wydawnictwa przynie­sione ze sobą należy zgłosić pod­czas rejestracji.

§ 8

 1. Czytel­nik ma prawo do uzyska­nia infor­ma­cji o zawartości księ­gozbioru, sposobach korzys­ta­nia z kom­put­erowego kat­a­logu i wydawnictw infor­ma­cyjnych, a także, w miarę możli­wości o zasobach innych bib­liotek. Infor­ma­cji tych udziela dyżu­ru­jący bibliotekarz.
 2. Czytel­nik ma bezpośredni dostęp do księ­gozbioru. Książki wybrane z półek należy przed­stawić dyżu­ru­jącemu bibliotekarzowi.
 3. Z udostęp­ni­anych mate­ri­ałów Czytel­nik może zamówić kserokopie o obję­tości do 22 stron, których wyko­nanie jest odpłatne, a wysokość opłat określa Cen­nik usług (Zał. Nr 1).
 4. Kserokopie wykonuje się w godz­i­nach pracy Czytelni.
 5. Czytel­nicy mają prawo do bezpłat­nego korzys­ta­nia z Inter­netu w zakre­sie poszuki­wań bib­liotecznych i bibliograficznych.
 6. W Czytelni obow­iązuje : zachowanie ciszy, troskliwe obchodze­nie się z udostęp­ni­anymi mate­ri­ałami, m.in. zakaz pod­kreśla­nia, kalkowa­nia itp. zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytel­nię, zakaz wnoszenia do Czytelni posiłków i napo­jów, zakaz korzys­ta­nia z tele­fonów komórkowych. zakaz pale­nia tytoniu.
 7. Czytel­nik jest odpowiedzialny mate­ri­al­nie za wszelkie pow­stałe z jego winy uszkodzenia mate­ri­ałów bib­liotecznych i wyposaże­nia Czytelni. Za zagu­bi­e­nie lub uszkodze­nie klucza od szafki ubran­iowej Czytel­nik wnosi opłatę w wysokości 40 zł.
 8. Przed opuszcze­niem Czytelni należy zwró­cić wypoży­c­zone wydawnictwa, a pozostaw­ione doku­menty lub kartę bib­lioteczną ode­brać u dyżu­ru­jącego bibliotekarza.
Wypoży­czenia międzybiblioteczne

§ 9

 1. Prawo do korzys­ta­nia z wypoży­czeń między­bib­liotecznych, to jest za pośred­nictwem innej bib­lioteki lub insty­tucji mają wszyscy Zainteresowani.
 2. Pod­stawę wypoży­czenia stanowi rew­ers opa­tr­zony pieczątką wypoży­cza­jącej bib­lioteki lub innej insty­tucji i pod­pisem bib­liotekarza lub upoważnionego przed­staw­iciela tej instytucji.

§ 10

 1. Czytel­nia może na życze­nie Zain­tere­sowanego sprowadzić z innych bib­liotek wydawnictwa, których nie posi­ada w swoich zbiorach.
 2. W ter­minie 7 dni Czytel­nia powiadomi Użytkown­ika o możli­wości spełnienia jego prośby.

§ 11

 1. Wydawnictwa z innych bib­liotek udostęp­nia się na miejscu wyłącznie w Czytelni.

§ 12

 1. Ter­min zwrotu wydawnictwa sprowad­zonego z innych zbiorów, spoza siedz­iby Czytelni, określa bib­lioteka wypożyczająca.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2013 z dnia 26.08.2013 r.

Aneks do Regulaminu Czytelni Naukowej nr XVI

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

§ 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich zbiorów w Czytelni Naukowej mają wszyscy Zainteresowani. Za wypożyczenia, od osób nie zameldowanych, nie pracujących lub nie uczących się w Warszawie, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości dwukrotnej rynkowej wartości książki , nie mniejszej jednak niż 50 zł.

2. Za przetrzymywanie książek ponad wyznaczony termin pobierana jest kara

w wysokości 50 gr od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia
zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Czytelnia Naukowa nr XVI zwana dalej Czytelnią udostępnia swoje zbiory:

a) na miejscu w Czytelni,

b) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,

c) niektóre książki ze zbiorów Czytelni (maksymalnie 2 woluminy) mogą być wypożyczone, po złożeniu rewersu, na okres nie dłuższy niż 7 dni. Czas oczekiwania na zamówione z magazynu książki wynosi maksymalnie 1 dzień.

2. O odstępstwie od tej zasady i o warunkach wypożyczenia decyduje kierownik Czytelni.

Pin It